Doktorandské štúdium


ŠTUDIJNÝ ODBOR VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA

V školskom roku 2018/2019 Prognostický ústav CSPV SAV otvoril doktorandský študijný program Verejná politika a verejná správa. Program je vykonávaný v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Absolventi tretieho stupňa štúdia v spomínanom odbore Verejná politika a verejná správa budú po absolvovaní štúdia pripravený na expertnú a odbornú prácu v oblasti výskumu verejnej politiky a verejnej správy s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. 

Absolventi  odboru budú ovládať vedecké spôsoby získavania najnovších poznatkov vo verejnej politike a verejnej správe a v oblastiach vedných disciplín bezprostredne s nimi súvisiacich: politológia, sociológia, právo, ekonómia a ich vzájomné súvislosti. Budú pripravení vykonávať ich kritickú analýzu a aplikovať ich v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení.

Zároveň budú absolventi PhD. štúdia schopní prispievať k rozvoju teoretických základov vedného odboru. Budú poznať najnovšie teórie a vedecké poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy a vyššie uvedených bezprostredne súvisiacich disciplín a dokážu navrhovať vlastné riešenia problémov. Absolventi budú spôsobilí svojím osobným vedeckým prínosom formulovať tendencie ďalšieho rozvíjania verejnej politiky a verejnej správy a ich zložiek (súčastí) v intenciách spoločensko-politického, ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska pri využití poznatkov a skúseností z iných krajín EÚ a OECD. V rámci štúdia absolventi získajú vedomosti o zásadách vedeckej práce a aplikácie vedeckých poznatkov do praxe, o spôsobe prezentácie vedeckých poznatkov v kontexte rozvoja verejnej politiky a verejnej správy ako vednej disciplíny.